BLUE SKY

مطالبی درمورد امور ورزشی ، بهداشتی , پزشکی , مامایی , شعر وامور ماورایی و متافیزیک

متافیزیک دکتر برازنده

آموزش رایگان متافیسیک

برای فارسی زبانان سراسر جهان

تارا وارد، تینا قیص ری

دکتر مطلّب برازنده

رایگان .... رایگان .... رایگان

خودآموز ىیلینگ

کتاب اول ا ز مجموعو سو جلدی: شف ای خود

آموزش رایگان متافیسیک برای فارسی زبانان سراسر جهان؛ علاقمندان در سایت دکتر برازنده ثبت نام نمایند

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

www.drbarazandeh.com drmotaleb@hotmail.com

2Page

توجى .... توجى .... توجى .... توجى

تبدیل تجارب سػلی و خرفى ای سما بى مدرک دانسگاهی

تبدیل آموزش های کوتاه مدت و پراکنده سما بى مدرک دانسگاهی

تبدیل مدرک دانسگاهی سما بى مسابى و معادل ذارجی

تمام مدارک توزط دانسگاه طرؼ قرارداد در کالیفرنیای آمریکا شادر می گردد و بى تایید

دولت مخلی کالیفرنیا و دولت مرکزی آمریکا می رزد، پست مدارک با مور آپوزتیل و مور

وزارت امور ذارجى دولت فدرال مموور می سود.

این مدارک در بیش از هفتاد کسور پیسرفتى معتبر و قابل ازتفاده می باسد، لیزت این

کسورها بطور دقیؽ مسذص و موجود ازت.

موارد فوؽ برای تمام رستى های تخشیلی و در همى مقاطع تخشیلی امکان پذیر ازت و هیچ

گونى مخدودیتی از نظر رستى یا مقطع تخشیلی وجود ندارد.

برای کزب اطلاعات بیستر با ایمیل های زیر تماس بگیرید:

drmotaleb@hotmail.com

drmotaleb444@hotmail.com

ارتباط با دکتر مطلب برازنده

Email:

drmotaleb@hotmail.com

drmotaleb444@hotmail.com

Mailing Address: P.O.Box 14145, Dubai, UAE

Mobile: 00 44 79 24 52 44 88

آموزش رایگان متافیسیک برای فارسی زبانان سراسر جهان؛ علاقمندان در سایت دکتر برازنده ثبت نام نمایند

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

www.drbarazandeh.com drmotaleb@hotmail.com

3Page

هشدار و رفع مسوولیت:

مطالب و تمرینات این کتاب مطمئن و بی ذطر ازت، ولی در هر شورت مزوولیت انجام تمرینات

و تبعات اختمالی آن بر عوده انجام دهنده )یعنی سما( می باسد و بنده )دکتر مطلب برازنده(

مزوولیت دانسجویانی کى از راه دور آموزش می بینند و تمرین می کنند، را بر عوده نمی گیرم. لذا

در شورتی کى مزوولیت آن را بطور کامل، سذشاً بر عوده می گیرید، تمرینات آن را انجام دهید،

در غیر این شورت از انجام تمرینات جداً ذودداری فرمایید و فقط بى مطالعى کتاب جوت افزایش

زطد آگاهی ذود اکتفا نمایید.

فورزت

مقدمى.................................................. ................................ ...................... 4

فشل یک ذود درمانگری................................ ........................ .................. 20

درمانگری با انرژی................................ ......................... ........................ 21

چاکراها........................................... .............................. ......................... 38

يادگيری آرامش................................... ............................ ........................ 58

ذود مورورزی..................................... ........................... 87........................

ذود ارزيابی زندگی.......................... .......................... ............................. 95

سفاگري را آغاز کنيد.......................... ........................ .......................... 119

درمانگري در زطخی عميؽ تر....................... ................... .................... 135

درمانگري روخ براي رفع مسکلات جزمان .ً.......... .............. ............... 151

طريقت فردي روخان ما........................... ....................... ..................... 174

رذنى در چاکراها.................................... ......................... ..................... 182

تشاویر............................................. ............................. ...................... 193

آموزش رایگان متافیسیک برای فارسی زبانان سراسر جهان؛ علاقمندان در سایت دکتر برازنده ثبت نام نمایند

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

www.drbarazandeh.com drmotaleb@hotmail.com

4Page

مقدمى

سفا گري در نزد سما چى مفووم دارد؟ بزياري از افراد تنوا از ديػدگاه يػک تجربػى جزػمان بى سفاگري نگاه م کنند. بى عنوان مثال اگر سما زرما بذوريػد، نسػانى هػائ همچػون گلػو درد، آب

ريزش بين و زرفى، بدن سما را درگير م کند و در واقع سفا و زلامت سػما را مذتػل مػ زػازد.

در اين شورت بنابر آنچى علم و دانش بيان م دارد، يقين پيدا م کنيد کى اين نسانى هاي فيزيک کى

در سما ظاهر گرديده ازت، نسانى ي بيماري ازت و سما بايد درمان سويد. بيمػاري هػاي عمػده ائػ همچون زرطان يا عوارض قلب را بيستر م تًوان از اين چسم انداز ديد. اگر چى اين بيماري ها نيػز

نياز بى درمان هاي متداول مسذش دارند و بايد در رده ي مسکلات فيزيک قػرار گيرنػد و راه خػل

هاي فيزيک را م طلبند. در اين کتاب، سفاگري، ذود، ازازاً يک عملکرد جزمان ازت.

پس جايگاه مسکلات ذهن و عاطف کجازت؟ هر چند ما آنوا را بى عينػى نمػ تػوانيم ببينيي ،

اما همى مػ دانػيم کػى ايػن مسػکلات تجػارب واقعػ هزػتند. بػى عنػوان مثػال، چػى کزػ مػ توانػد

اضطراب و افزردگ ناس از سکزت عسق ،ً طلاؽ يا قطع يػک رابطػى عػاطف را منکػر سػود، در

خال کى در تمام اين موارد مسکلات عاطف واقع اً وجود دارد. بنابراين نمػ تػوان بػى شػرؼ نديػدن

اين مسکلات، منکر وجود آن سد. چنين عواطف خت ابعاد جزمان نيز دارد. غالباً افػراد، ايػن گونػى

فقدان هاي عاطف و عسق را همچون يک ذػلا در قزػمت معػده يػا يػک درد سػديد در قزػمت قلػب

توشيؼ م کنند.

درگيري هاي هاي ذهن بى شورت زردردهاي در ناخيى مػز بروز م کند، کى گاه سذص

در اين نواخ اخزاز سبيى بى انفجار دارد. در اين مػوارد در درون بػدن، خقيقتػ در خػال جريػان

ازت، اگر چى ما آن را نم بينيم اما بدن ما آن اخزاس را تجربى م کند. در اين هنگػام بػا توجػى بػى

نکات درمانگري م توانيم اين مسکلات جزمان را همچون يک درمانگر مورد معالجػى قػرار دهػيم و

نيز م توانيم از درمانواي پزسک بوره مند سويم.

آموزش رایگان متافیسیک برای فارسی زبانان سراسر جهان؛ علاقمندان در سایت دکتر برازنده ثبت نام نمایند

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

www.drbarazandeh.com drmotaleb@hotmail.com

5Page

هر چند در بزياري از موارد ديگػر، سػيوه هػاي درمػانگري فيزيکػ مػؤثر نيزػتند. زػرطان و

عوارض قلب هميسى با طب و معالجات پزسک بوبود نم يابند. افزردگ هػاي عػاطف نيػز هميسػى

با داروهاي ضد افزردگ درمان نم سوند. گذست زمان نيز هميسى درد فراؽ يا سکزػت عسػق را

تخمل پذير نم زازد.

در زال هاي اذير گام هاي عظيم بى جلو برداستى ايم. انزانوا، در گذستى، اين همى درمػان و

معالجات متعدد پزسک را در اذتيار نداستند. ما اکنون در مورد بػدن انزػان دانػش بيسػتري داريػم و

بنابراين با پيامدهاي دور از دزترس و با سييوه های پيچيده تري م توانيم آنرا کنترل نماييم. سػرايط

زندگی ما همواره بوداست تر، زالم تر و رضايت بذش تر م سود و ما ب سک در خيطى هاي ذکػر

سده پيسرفت هاي زيادي کرده ايم.

با اين تفاشيل، چرا بيماريوػاي بزػياري بػى وفػور در جوامػع غربػ در خػال افػزايش ازػت؟

زرمنسػا بيمػاري هػاي عفػون فراوانػػ همچػون ايػدز، عليػرغم وجػػود ايػن همػى آنتػ بيوتيػػک در

کجازت؟ چرا افراد زالانى بى ايػن همػى بيمػاري هػاي ذهنػ مبػتلا مػ سػوند؟ چػرا انػواع مذتلػؼ

زرطان انزانواي بيستري را بيش از پيش از بين م برد؟

با افزايش چسمگيري کى در انواع بيماري ها مساهده م سود، در مػ يػابيم کػى طػب و سػيوه

های درمان متداول، ديگر قدرت روياروي با مسکلات امروز را ندارند. پس، در جاي کى معالجػات

پزسک متداول جوابگوي مزايل نبوده ازت، بايد بى چى چيز روي آوريم؟

ناگزير بايد بى گذستى برگرديم و ببينيم هػزاران زػال پػيش کػى کارذانجػات داروزػازي چنػدان

قدرتمند و متعدد نبودند، سفاگري چگونى بوده ازت. هزاران زال پيش افراد بى آنچى مػا امػروزه آنػرا

"درمانگري روخ "ً م ناميم اعتماد داستند. بنػابراين بوتػرين راه بػراي تسػذيص و درک درمػانگري

روخ اين ازت کى تأثير خيات و ارزسمند آنرا بر زنػدگ انزػان هػا در ذػلال عشػر هػاي گذسػتى

دريابيم.

در اين جا م ذواهيم نگاه اجمال بر ذازتگاه درمػانگري روخػ ،ً تػأثيرات آن بػر انزػان و

ميزان اهميت آن در زندگ امروز، بياندازيم.

آموزش رایگان متافیسیک برای فارسی زبانان سراسر جهان؛ علاقمندان در سایت دکتر برازنده ثبت نام نمایند

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

www.drbarazandeh.com drmotaleb@hotmail.com

6Page

درمانگران نذستين :

اگر بى پانزده هزار زال قبل يعنػ بػى عشػر انزػان هػاي غػار نسػين بػاز گػرديم، درمػانگري

روخػػ را بوتػػر در مػػ يػػابيم. غارهػػاي در مرکػػز و غػػرب فرانزػػى هزػػتند کػػى در آنوػػا تشػػاوير

چسمگيري ديده م سود، و خاکی از آن ازت کى درمانگري رايح بوده ازت. سمانيزم هاي زنت کػى

قدمت بى اندازه ی بسريت دارند، تمام افراد را بى زلامت فيزيک ،ً ذهنػ ،ً عػاطف و روخػ ترغيػب

م کردند. رويکرد آنوا نزبت بى زلامت بر پايى ی هماهنگ انزان با مخيط پيرامػون و پػذيرش تمػام

پيامدهاي آن بوده ازت؛ همان چيزي کى ما امروزه با عنوان "هماهنگ بػا طبيعػت" مػ سنازػيم. بػى

بيان ديگر، اعتقاد گذستگان بر اين بوده ازت کى زلامت و بوبود انزان بػر عوامػل مػاوراي همچػون

ذورسيد و ماه و آب و هوا و موقعيت جػرافياي بنػا گرديػده ازػت. تػا جػاي کػى در غػرب در قػرن

بيزتم، از کسؼ بيماري چون سندر غ يا اذتلالات فشل )بيماري ناس از عػدم نػور ذورسػيد(

خيرت زده ايم. اين بيماري کى در آن دوره ی قاعدگ زنان از ماه و جذر و مد آن متأثر مػ گػردد،

زندگ بى طور فزاينده اي دزت ذوش فسارهاي همى جانبى کاملاً معمول م سود کػى خقيقتػاً منجػر

بى ايجاد يػک جامعػى ي ذشػمانى مػ گػردد. آيػا نبايػد خقػايقی را کػى اجػداد "نذزػتين" مػا از طريػؽ

سوودسان آموذتى بودند دوباره بياموزيم؟

در فرهنگ هاي هندي و چين ،ً درمانگري روخ بيش از پنح هػزار زػال بػى کػار گرفتػى سػده

ازت و دانش آن زينى بى زينى از نزل بى نزل ديگر منتقل گرديده ازت. اگػر چػى ايػن دو فرهنػگ از

خيث سيوه هايسان تفاوت هاي با هم دارنػد، امػا هػر دو بػى يػک انػدازه متنازػب بػا زنػدگ روزمػره

پيسرفت کرده اند. آنوا خت امروزه نيز )عليرغم وجود علوم جديد( کػاملاً نزػبت بػى سػفاگري خزػن

ظن دارند و م دانند کى درمانگري کارازت.

انديسى ي فردي هندي ها، بى زمت يوگاي زػنت کسػش دارد. بنػابراين اعتقػاد، هػر يػک از مػا

داراي دو زيزتم بنيادين داذل و ذارج کاربردي هزتيم )جزم ما عمدتاً زيزتم ذارج و عواطػؼ

و ذهن ما، مجموعاً زيزتم داذلی ما را تسػکيل مػ دهنػد(. درمػانگري روخػان نقطػى تلاقػ ايػن دو

زيزتم ازت کى منجر بى زلامت جػامع مػ گػردد. هػر انزػان ،ً جلػوه گػاه از سػکل هػاي مجػزاي

انرژی ازت کى گرد هم آمده و متعادل سده ازت. زندگ زفري ازت کى رو بى زوي تکامل دارد.

آموزش رایگان متافیسیک برای فارسی زبانان سراسر جهان؛ علاقمندان در سایت دکتر برازنده ثبت نام نمایند

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

www.drbarazandeh.com drmotaleb@hotmail.com

7Page

چين ها زلامت را جريان ب وقفى و آزادانى ی انرژي از طريؽ مريدين ها يػا مزػيرهاي بػ سمار انرژی م دانند. آنوا از طب زوزن )قرار دادن زوزن ها بى طوري کى درد آور نباسػد درون

نواخ مذتلؼ بدن( براي رهايش انزدادها و کمک بى زلامت بوره م جويند. همين طػور مػ تواننػد

زوزن ها را طوري قرار دهند کى جريان انرژي را در نواخ مورد نظرسان متوقؼ زازند، تا بػدين

ترتيب، بيووس را در بدن بيمار براي عمل جراخ اعمال کنند. فلزفى ي عموم آنوا ايػن ازػت کػى

انزان بذس از طبيعت ازت و هر آنچى در کل هزت وجود دارد، اعم از جريان هاي انرژي مثبػت

و منف ،ً درون انزان يافت م سود.

براي اينکى بيستر با کػاربرد عملػ ايػن انديسػى هػا آسػنا سػويم، نگػاه بػى فلزػف يونػان مػ اندازيم، کى سامل منابع اعجاب انگيز درمانگري روخ ازػت. بقػراط خکػيم مسػوور تػرين بػان ايػن

قلمرو، پدر پزسک جديد ازت. در اينجا بذس از نوستى هاي وي کػى متعلػؽ بػى قػرن پػنجم پػيش از

ميلاد ازت، آورده سده ازت:

"پزسکان مجرب معتقدند کى گرماي کى از دزت ايسان بى بيمار منتقل م سود بزيار زػودمند

ازت. . . غالباً مساهده سده ازت کى، هنگام کى من براي بيمارانم تزل بذش بوده ام، گوي دزػتانم

داراي ويسگ سده اند کى من آنوا را روي نواخ دردناک و زرسار از ناپاک هاي ناهمگون بکسػم و

انگستانم را روي آن قزمت ها بگزترانم و آن نواخ را تزکين دهم. بنابر اين برذ دانش آموذتى ها

معتقدند کى همانطور کى بيماري ها م توانند از سذش بى سذص ديگػر منتقػل سػوند، زػلامت نيػز

م تواند با خالات مسذش از طريؽ تماس بى بيمار القا گردد."

پديده اي را کى بقراط خکيم توشػيؼ کػرده ازػت زػال هػاي متمػادي بػى طػور گزػترده مػورد

پذيرش بزياري من جملى پيروان يونان اش بوده ازت. پنح هػزار زػال پػيش ازػکولاپيوس درمػانگر

يونان بى ذاطر کارهاي کى در طول زندگ اش انجام داد، بزيار مورد توجى و تقدير بوده ازت. بعد

ها افزايش گرايش بى زمت رويکردهاي علم پزسک ،ً سکافی بين اين علػم و راه هػاي قػديم ايجػاد

نمود. افلاطون پزسکان را از مػادي گرايػ و جػداي روح و بػدن سػديداً بػر خػذر داسػت. از ديػدگاه

افلاطون اين رويکرد، يک ذطاي بزرگ مخزوب م سد.

آموزش رایگان متافیسیک برای فارسی زبانان سراسر جهان؛ علاقمندان در سایت دکتر برازنده ثبت نام نمایند

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

www.drbarazandeh.com drmotaleb@hotmail.com

8Page

در تارير مشر نيز نسانى هاي ب سماري وجود دارد مبن بر اينکػى درمػانگري روخػ مػورد

قبول بوده ازت و بى طور گزترده براي ارتقاي زطد زلامت مورد ازتفاده قػرار مػی گرفتػى ازػت.

4;22 پػيش از -4;: در خقيقت، ايمووتپ، اولين سفاگر مزتند، پزسک مشر ازت کى در زال هاي 2

ميلاد در ممفػيس مشػر مػ زيزػتى ازػت. وي سػفاگر شيا زوسير و نیػز کوبػد، زػتاره سػناس و

معماري برجزتى بوده ازت. کػارآزمودگ او زػبب گرديػده ازػت کػى يػک شػد زػال وی را قديزػ ذداگونى بى سمار آورند. خدود زال 747 پيش از ميلاد مقبره ی وي لبريز از جمعيت بوده ازػت کػى

براي سفا در آنجا بى دعا و نيايش م پرداذتند.

خضرت مزيد علیى الزلام سناذتى سده ترين و بوترين سفابذش روخان در جامعى ی غػرب

ازت. تواناي هاي سفابذس خضرتش در کتب مذهب بػ سػماري آورده سػده ازػت. هػيچ کػس از

سفاي او ب نشيب نيزت: جذام ها، افليح ها، هرآنکس کى مزػألت مػ کػرده ازػت خضػرتش سػفا

م داده، دزتانش را م گذاستى، با بزاقش تدهين م کرده يا فقط از فکرش سفا مػ فرمػوده ازػت.

بى هر آيين کى تعلؽ داستى باسيد، مطالب بالا براي هميسى مثػال قدرتمنػد از سػفاگري برايتػان بػاق م ماند.

پس چى سد کى بى ناگاه اين سيوه ی درمان گزترده و پذيرفتى سده بى خاسيى رانػده سػد؟ ابتػدا

بايد اذعان داستى باسيم کى اين انخطاط يک پديدة عظيم غرب ازت. غالب فرهنگ هػا در اقشػی نقػاط

دنيا در زندگ روزانى سان، از درمانگري روخ بى طور طبيع ازتفاده ی مزتمر کرده اند. ایػن در

خالی ازت کى در غرب تػيير جوت بى زوي درمانگري روخػ چنػدان مػورد ازػتقبال قػرار نگرفتػى

ازت.

کسيش ها در گذستى مر و جان قدرت درمانگري بوده اند، امػا هػر چػى بيسػتر ايػن هنػر توزػط

افراد غير معتبر بى کار گرفتى سد، کسيش ها بيستر از اين قػدرت گريػزان سػدند. در قػرون وزػط اين خقيقت دزتذوش يک پزرفت پر ستاب و ناگوان سػد و ايػن هػم بػى دليػل ذلػط آن بػا اسػکال از

جادوگري و کاربردهای پر ذطر آن بود.

ساهان مذتلؼ براي جبران آنچى پيش آمده بػود "درمػان زػلطنت "ً را رواج دادنػد و بػى نػوع قدرت هاي درمانگري را بى سکل مثبت بى کار گرفتند. افراد بايد بػا يػک لمػس سػاه بػى يػک شػؼ مػ

آموزش رایگان متافیسیک برای فارسی زبانان سراسر جهان؛ علاقمندان در سایت دکتر برازنده ثبت نام نمایند

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

www.drbarazandeh.com drmotaleb@hotmail.com

9Page

سدند تا بيماري برطرؼ گردد. آماري مبن بر اثر بذس اين نوع درمان وجود ندارد، کى نسػان دهػد

درمان زلطنت چقدر داراي تواناي هاي درمانگري بوده ازت.

در زال هاي اذير مردم بى طور فزاينده اي از افزايش بيماري ها و نارضػايت بسػري آگػاه يافتى اند و دريافتى انػد کػى در جامعػىی غػرب نيػاز مبرمػ بػى درمػان هػاي روخػان وجػود دارد. و

بالاذره بعد از اين همى نابونجاري، نياز بى اين تػيير اخزاس سد!

درمانگري روخان بيش از هزاران زال از فريبکاريواي عشػر جديػد کػى هػيچ ازػاس واقعػ نداستند، معتبر و مشون باق ماند. اگر بى واقعيت عين یػا خقيقػت نياکػان ايمػان نداريػد، مػ توانيػد

درمانگرهاي قدرتمند و ميزان تأثير گذاري رازتين آنوػا را بيازماييػد. البتػى همػان طػور کػى در ميػان

پزسکان و دنياي علم پزسک رايح ناکزان وجود دارند، در ميان درمانگرها نیز افراد سياد يافت مػ سود. کلاهبرداري در تمام عرشى هاي زندگ پيدا م سػود، ايػن مػاييم کػى بايػد هوسػيارانى مراقػب

باسيم. بى هر خال م سود بى بزياري از دزتاوردهاي درمانگران روخ امروزي بى ديػده ی اعتمػاد

نگريزت. اگر علاقى مند بى مطالعى ی کتب درباره ي درمانگران و کارهاي ايسان هزتيد، مػ توانيػد

در کتابذانى ها و کتابفروس های پيرامونتان نام هاي زيػر را جزػتجو کنيػد: هػاري ادواردز، ماريػک

تزتر، گادفري موات، ماتيو مانينػگ، بتػ سػاين، ادگػار کايػک، باربػارا آن بػرنن، ديپػاک چػوپرا، اکػو

بودين، اتل لومباردي و ريتا بنور.

درمانگر بودن بى چى معناست؟

زؤال بعدي کى طبيعتاً مطرح م سود اين ازت کى لازمى ی درمانگر بودن چيزت؟ ممکن ازػت تشػور کنیػد

کى درمانگري روخان يک مخدوده ی انخشاري ازت، يا فکر کنيد کى "ديگران" مػ تواننػد درمػانگر روخػ باسػند و

وقت بخث آن پيش آيد، درمانگري را بى ديگران نزبت دهيد، چرا کى قوياً معتقديد کى ذودتػان توانػاي انجام آن را نداريد. خت ممکن ازت از کم و کيؼ آن چندان يقين نداستى باسيد، بى هر سکل، هػر چػى

باسد سما اطمينان داريد کى نمػ توانيػد بػى درمػانگري مبػادرت ورزيػد! برذػ از سػما ممکػن ازػت

عليرغم ترديدي کى بى مزألى داريد، اما کنجکاوي، سما را بر آن مػ دارد تػا دريابيػد کػى چگونػى مػ توانيد بى ذود و ديگران کمک کنيػد. تعػداد انػدک هػم ممکػن ازػت خزػ فراتػر داسػتى باسػيد، گػوي اخزازتان، درمانگري را، هر چند پر ابوام و رمزآلودزت، تأييد م کند.

آموزش رایگان متافیسیک برای فارسی زبانان سراسر جهان؛ علاقمندان در سایت دکتر برازنده ثبت نام نمایند

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

www.drbarazandeh.com drmotaleb@hotmail.com

01Page

نظر سذص سما هر چى کى باسد، اين کتاب نسان مػ دهػد کػى همػى مػ تواننػد درمػان کننػد،

همى. اين موهبت چيزي نيزت کى فقط بى افرادي برگزيده عطا سػده باسػد. درزػت ازػت کػى برذػ افراد مراخل درمانگري را از بقيى راخت تر م آموزند، امػا ايػن الزامػاً بػدين معنػ نيزػت کػى آنوػا

مؤثرترين افراد هزتند. بعض از افراد رانندگ را با کمترين تلاش م آموزند. اما ايػن بػدان مفوػوم

نيزت کى ايسان بوترين رانندگان هزتند. کزانی کػى زػذت کوسػيده انػد و قلػب و روخسػان را بػراي

يادگيري رانندگ ايمن و مطلوب بى کار گرفتى اند، در آذر رانندگان بوتري ذواهند بود.

درمانگري روخ در عين خال کى م تواند روي زطوح بزياري کارا باسد و کاملاً پيچيػده و

دسوار گردد، نيز م تواند بر يک زطد ازاز بزػيار مػؤثر واقػع سػود. يػادگيري چگػونگ کػار بػا

اشول پايى اي درمانگري الزاماً طولان و پر مسقت نيزت. بر عکس تذشص هػاي پزسػک زػنت ،ً

کى نياز بى چوار زال يا بيستر زمان دارد تا فرا گرفتى سود، درمػانگري روخػ زػاده، مػ توانػد بػى

راخت آموزش داده سود. در خقيقت، بيستر سما تجربى ی برذ از سػکل هػاي درمػانگري را بػراي

ذودتان داستى ايد، و نيز در آينده براي ذود و ديگران تا خدي اين کار را انجام ذواهيد داد.

ببينيم اين درمانگري چى زمان بوده ازت. آيا بى يػاد مػ آوريػد زمػان را کػى زمػين ذورديػد،

زذم سديد و براي التيام ذودتان بى زمت ديگري دويديد؟ آيػا بػى ذػاطر مػ آوريػد کػى سػما را در

آغوش گرفتند يا زذم سما را نوازش کردند و سما را بوزػيدند؟ آيػا يادتػان هزػت نيمػى سػب را کػى

کابوس ديديد، و از رذتذوابسان آرام نزد سما آمدند و سػما را گػرم تزػل دادنػد؟ سػايد هػم تمػام آن

نوازش ها، در آغوش گرفتن ها و تزل ها را سما نیز بى ديگػري عرضػى داسػتى ايػد. آيػا تػاکنون در

اوج اضطراب ها، خيوان را در آغوش گرفتى ايد، تا از گرماي او اخزاس راختػ کنيػد؟ )خيوانػات

بى ذاطر عسؽ بلا سرط کى از وجودسان بيرون م آيد، داراي منػابع قدرتمنػد درمػانگري هزػتند،

کى بعداً بى تفشيل بدان ذواهيم پرداذت(.

در بزرگزال نیز آيا تاکنون بى ديدار دوزت رفتى ايد کى دچػار مسػکلات کػاري سػده باسػد، و

آنگاه خس کنيد کى بعد از رفتن سما مخيط کاري وي آرام تػر و بػ دغدغػى سػده ازػت؟ بعػد از يػک

روز پر ازدخام کاري، تبزم عزيزتان سما را از زردرد يا معده درد فارغ زػاذتى ازػت؟ بػرعکس،

آيا افرادي را م سنازيد کى در لخظات پر تنش از آنوا اجتناب م کنيد، چرا کػى مػ دانيػد بػا بػودن

آموزش رایگان متافیسیک برای فارسی زبانان سراسر جهان؛ علاقمندان در سایت دکتر برازنده ثبت نام نمایند

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

www.drbarazandeh.com drmotaleb@hotmail.com

00Page

آنوا، وضع از آن کى هزت، بدتر م سود! آيا آيين ذاش داريد، کػى بػا پيػروي و انجػام آن اخزػاس

بوتري در سما پديدار م گردد؟ اين آيين خت م تواند پياده روي در زاخل يا گست و گذار


برچسب‌ها: متافیزیک
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۱ساعت 12:55  توسط zhila_abbasi  |